Klauzula infor. zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO z dniem 25 maja 2018r. zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie (PSAK) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno (nr telefonu kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty elektronicznej email: psak@poczta.onet.pl).

2.     W PSAK w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: inspektorgdpr@gmail.com.

3.     Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit. B RODO (tj. na podstawie przepisów wynikających z Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r., Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późń zm.).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji podstawy programowej kształcenia
w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej w zakresie:

a.      imię (imiona) nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty e-mail, nr telefonu,

b.     nazwa użytkownika komunikatora, platformy lub innego środka komunikacji elektronicznej, który wykorzystywany jest lub będzie przez szkołę.

5.     W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy, podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest niezbędne. W tym przypadku  podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez szkołę w ramach zdalnego nauczania.

6.     Pani/Pana dane osobowe pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. w okresie trwania nauki w formie zdalnej. Następnie, niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do Pani/Pana dokumentacji z przebiegu nauczania i będzie przetwarzana przez okres archiwizacji określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym
w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane podczas nauczania zdalnego będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta FB.

7.     Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia (są to głównie podmioty świadczące usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.). Więcej informacje o przekazaniu danych można uzyskać u Administratora.

8.      Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
w rozumieniu RODO.

9.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia
w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w art. 21 RODO, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

10.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.