Klauzula Informacyjna

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna
 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie (PSAK) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno (nr telefonu kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty elektronicznej email: psak@poczta.onet.pl).

2.      W PSAK w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Piotr Wilusz, z którym można się skontaktować pod adresem Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: inspektorgdpr@gmail.com.

3.      Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz szczególnych przepisów prawa, czyli ustaw, a w szczególności Ustawy – Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty).

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności PSAK, bądź zawartych umów).

5.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Natomiast w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe. W tym przypadku konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności PSAK, bądź zawartych umów.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PSAK w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np.
z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

7.   Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.

8.       Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

9.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

10.  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.

11.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12.  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.