Rekrutacja

Tryb dzienny

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 4. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 6. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
   

Tryb zaoczny

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
 4. 3 zdjęcia (37x52 mm).
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dołączyć w przypadku posiadania).
 6. Zaświadczenia, dyplomy, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

  Słuchacze mogą wnosić darowiznę na rzecz Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie na rachunek bankowy
  nr 68 1010 1528 0018 4713 9134 0000 w NBP O/O Rzeszów, tytuł przelewu „Darowizna” lub w kasie Studium czynnej od poniedziałku do piątku.

Wniosek o przyjęcie