Sylwetka absolwenta

  • Animator kultury powinien dysponować zintegrowaną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturoznawczą. Wiedza ta pozwala zrozumieć procesy wychowania i kształcenia (osobistego rozwoju, wrastania jednostki w społeczeństwo i kulturę, zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturową lokalną i globalną), procesy i zjawiska zachodzące w grupach, społecznościach lokalnych stanowiących kontekst rozwoju jednostki, związki kultury z wychowaniem, twórczość, tożsamość kulturową. Istotna jest też znajomość instytucji, podstaw prawnych i ekonomicznych działalności kulturalnej, teorii zarządzania, polityki kulturalnej.
  • Animator kultury powinien być aktywnym uczestnikiem kultury, a zarazem wnikliwym obserwatorem życia publicznego. Zdobyte podczas nauki w naszaj szkole umiejętności powinny umożliwić mu twórcze rozwijanie własnego warsztatu zawodowego, także w oparciu o osobiste doświadczenia.
  • Animator kultury powinien posiadać umiejętności i sprawności w zakresie: diagnozowania potrzeb, zainteresowań i predyspozycji jednostki (warunki i możliwości animacji grupy i środowiska lokalnego), projektowania działalności kulturalnej, a także wyzwalania postaw twórczych i stymulowanie działań uczestników, funkcjonowania w instytucjach samorządowych i pozarządowych, organizacji i kierowania zespołami, współpracy, koordynacji.
  • Animatora kultury powinna cechować: odpowiedzialność za uczestników animacji, otwartość i wrażliwość wobec uczestników, rozumienie i wczuwanie się w ich życiowe sytuacje i problemy, postawa zrozumienia, wsparcia, pomocy, tolerancja wobec poglądów, postaw, upodobań, preferowanie wspólnotowego charakteru życia, własne działania.
  • Absolwent Studium przygotowywany jest do pełnienia funkcji zawodowych, które polegają na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, którego istotą jest animowanie aktywności jednostek i zbiorowości, wywoływanie pozytywnych zmian zachowań, dążenie do poprawy relacji międzyludzkich, samoorganizacji lokalnych środowisk, wspólnotowych form życia. Animator kultury – absolwent Studium może podjąć pracę w instytucjach zajmujących się oświatą, kulturą, pomocą społeczną, poradnictwem pedagogicznym.